Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dwór w Żytnie Angelika Adamczyk, Al. Gen. W Sikorskiego 9B lok 54D, 02-758 Warszawa NIP 5213621645, telefon 504 421 598,
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ nie ma takiego obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować ze Administratorem pod następującym nr telefonu 504 421 598.
 3. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.
 4. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • w celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej,
  • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych,
  • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową,
  • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług,
  • obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone,
  • zgodnie obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora, w tym w celach podatkowych i rachunkowych.
  • windykacji należności;
  • handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym składne w formularzu kontaktowym,
  • promocyjnych Dworu – na podstawie udzielonej zgody.
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych. Państwa dane są pobierane:
  • na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
  • przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
  • w formularzu kontaktowym;
  • prze rezerwacji grupowej;
  • przy zleceniu imprezy;
  • przy korzystaniu z usług spa;
  • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania danych osobowych - będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego.
 7. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane ( usługa księgowa, usługa prawna, dostawców i serwisantów narzędzi IT,)
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania, a przetwarzanie danych nie będzie obowiązkiem prawnym) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: "Do Administratora Danych"

 • przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
 • składając pismo w recepcji hotelowej.
 • kontaktując się drogą elektroniczną na adres email

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Dla kandydatów do pracy (pdf)